Høyer Odda AS

- Bygger Systemhus i Odda, Ullensvang, Eidfjord, Jondal, Kvinherad, Etne, Voss og Kvam

 

Adresse:
Eiterheim Industriområde
5750 Odda

53 64 80 80
knut.z@hoyer-odda.no
www.hoyer-odda.no